Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Chợ Lách

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Tân Công Dân ( Huỳnh Thanh Hoàng)⭐ ⭐

20v

Số 5/1B , QL 547, Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre

0928888180

2

Bảo An Đường⭐ ⭐

20v80v

Số 255/1, QL 457, Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre

03652485567

3

QT Số 114

20v

Số 119/29, Ap Vĩnh Hưng, Vỉnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre

02753875254