Đặt mua Ích Niệu Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Hải An

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Bảo ⭐

20v80v

Số 132, Đường Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

0904338569

2

HTHP - NT An 1 ⭐

20v80v

Số 162, Đường Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

0902236578

3

NT Thu Hà ⭐

20v80v

Số 482, Đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

02253828844

4

HTHP - NT Thu Trang ⭐

20v80v

Số 337, Đường Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

02253765336

5

NT Hiền ⭐

20v80v

Số 68, Đường Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

02253558685

6

HT Hải Phòng - Quầy Số 48

20v80v

Số 248, Đường Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

02253829702

7

Quầy 44 - Trang Nhung

20v80v

Số 44, Đường Đoàn Kết, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

0705825559

8

NT Nhật Lành

20v80v

Số 3/86, Đường Lũng Bắc, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

0972356426

9

NT Thu Nga

20v80v

Số 238, Đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

0368817242

10

HT Hải Phòng - NT 189

20v

Số 189, Đường Đằng Hải, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

0904408768

11

HT Hải Phòng - NT Minh Phương

20v80v

Số 286, Đường Đằng Hải, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

0936779396

12

NT Tuệ Minh

20v

Số 55A, Đường Hàng Tổng, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

0936228979

13

NT Ngô Vũ

20v

Số 646, Đường Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng

0904901088

14

NT Hà Phương

20v80v

Số 6, Đường Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

0904589168

15

HT Hải Phòng - NT Thu Thủy

20v

Số 169, Đường Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

0969011463

16

NT Ba Chi

20v

Số 216E, Đường Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

0977085618

17

NT Ánh Linh

20v

Số 19, Phố Nam Hoà, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

0772364003

18

NT 23-10

20v80v

Số 379B, Đường Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

0983553856

19

NT Chung Lộc

20v80v

Số 88, Đường Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

0985319125